POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Eliza Tarasiewicz prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Motyle w brzuchu Eliza Tarasiewicz, ul. Powstańców 33/70, 05-091 Ząbki.
2. Kontakt: info@motylewbrzuchu.com.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest: udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
kontaktowym, w wiadomości e-mail, sms bądź zadane za pośrednictwem portali społecznościowych
lub podczas rozmowy telefonicznej (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz
realizacja zobowiązań umownych i wykonywanie przez Administratora obowiązków podatkowych.
4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest
niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych oraz obowiązków administracyjno-prawnych
Administratora, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna,
organy administracji, a w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska.
6. W przypadku, gdy komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać
się będzie również w wersji elektronicznej, m. in. poprzez pocztę elektroniczną, portale
społecznościowe, komunikatory, wszelkie mobilne i komputerowe w tym do wykonywania połączeń
głosowych i/lub połączeń audio przez Internet, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do
umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator
informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby
serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element
konieczny do prawidłowego wykonania umowy. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem, bądź
wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w razie jakichkolwiek wątpliwości
przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej z administratorem
upubliczniła swoje dane.
7. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f
Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań
umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do
zakończenia prowadzenia działalności.
8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:
   1) osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych poprzez kontakt
z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail: info@motylewbrzuchu.com.pl,
   2) w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia,
dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie
koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, prawo
żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez
zgłoszenie Administratorowi na adres: info@motylewbrzuchu.com.pl,
   3) żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
Administratorowi na adres: info@motylewbrzuchu.com.pl,
  4) dane wskazane w formularzu kontaktowym lub pobierane przez Administratora w terminie
późniejszym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania
oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której
dane dotyczą.
9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
Administratorowi na adres: info@motylewbrzuchu.com.pl.
10. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.